Jak zobaczyć czy nieruchomość jest zadłużona?

Kupując jakąkolwiek nieruchomość po zaniżonej cenie, przed podpisaniem umów warto sprawdzić czy nie jest zadłużona.

Spis Treści

1. Stan prawny nieruchomości

Dokumentem który określa stan prawny nieruchomości jest księga wieczysta. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych, księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Stan prawy nieruchomości zależy od treści wpisów w księdze wieczystej, które ujawniane są w różnych działach księgi wieczystej, w tym zawiera prawa i roszczenia. Celem ustalenia stanu prawnego nieruchomości jest stworzenie podstaw do bezpiecznego obrotu nieruchomościami oraz zabezpieczenie kredytu hipotetycznego.

Masz mieszkanie obarczone długiem i nie wiesz jak je sprzedać? Sprawdź Jak sprzedać zadłużone mieszkanie

2. Księga wieczysta nieruchomości

Księga wieczysta jest jawna, co oznacza, że ​​każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może za darmo poznać jej treść. Treść księgi wieczystej można przeglądać na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości. Przeglądając księgę wieczystą możemy zapoznać się z aktualną zawartością księgi wieczystej oraz pełną treścią księgi wieczystej.

Dostęp do treści księgi wieczystej można również uzyskać na podstawie adresu nieruchomości.

Badając księgi wieczyste prowadzone w systemie elektronicznym należy zwrócić szczególną uwagę na wpisy w poszczególnych jej częściach.

księga wieczysta

 

Oprócz długu twojej nieruchomości zagraża komornik? Sprawdź Jak sprzedać mieszkanie z komornikiem.

3. Działy księgi wieczystej

W pierwszym dziale księgi wieczystej „Oznaczenie”, przeznaczonym na rejestracje oznaczenia nieruchomości oraz praw związanych z jej tytułem, należy zwrócić uwagę, czy oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej jest zgodne z oznaczeniem w katastrze nieruchomość prowadzonej przez starostę danego miejsca położenia nieruchomości. Zgodność danych ewidencyjnych gruntów i budynków z danymi w księdze wieczystej znajduje się w polu 1.6: „Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków”. Treść zgodna oznaczona jest literą „Z”, a treść niezgodna literą „N”. Możemy też spotkać się z literą „B”, która oznacza, że ​​nie można zweryfikować zgodności danych.


W rozdziale I – SP „Spis praw związanych z własnością” należy zwrócić uwagę na wpisane w tym dziale prawa rzeczowe związane z własnością nieruchomości, które należą do każdego właściciela nieruchomości. W dziale I - księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnia również udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, czyli w gruncie oraz w części budynku i urządzeń. Wpisy ujawnione w tym dziale uzupełnia trzeci dział księgi wieczystej zatytułowany „Prawa, roszczenia i ograniczenia”.

Dział II księgi wieczystej „Własność” służy do ewidencji własności i prawa stałego użytkowania nieruchomości. Dane ujawnione w niniejszym dokumencie dotyczą właściciela, współwłaściciela, użytkowania wieczystego, wieczystego współużytkownika, rodzaju wspólnoty oraz liczby udziałów. W tej sekcji musimy zwrócić uwagę na zgodność danych osobowych sprzedającego nieruchomość z danymi osobowymi ujawnionymi w Księdze Wieczystej. Dane te muszą być identyczne.

Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej służy do wpisu ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipotek, oraz do wpisu ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowania wieczystego, np. wpis innych praw i wymagania, z wyjątkiem wymagań hipotecznych. 
W tej sekcji musisz sprawdzić m.in. wpisy bardzo często wynikające z przepisów szczególnych, takich jak: prawo pierwokupu, wpis ujawnienia wpisu nieruchomości lub jego części do rejestru zabytków, wpis otwarcia postępowania scaleniowego, wpis ujawnienia postępowania upadłościowego, zakaz sprzedaży lub oblężenie nieruchomości w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

4. Jej wysokość hipoteka

Podejmując czynności zmierzające do ustalenia ewentualnego zadłużenia nieruchomości, należy zwrócić szczególną uwagę  na Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka”. Jak sama nazwa wskazuje, służy do wpisu hipoteki i tutaj należy sprawdzić, czy tego typu roszczenie zostało zgłoszone na nieruchomości. 

Jeżeli w księdze wieczystej dla nieruchomości wpisana jest hipoteka, należy pamiętać, że jej podstawowy cel został określony w niniejszym art. 65 ustawy księgi wieczystej stanowi, że budynkowi przysługuje prawo, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia jego zaspokojenia, bez względu na to, kto jest jego właścicielem, i ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami osobistymi właściciela budynku.

Taka sytuacja oznacza, że w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, nabywca staje się jednocześnie dłużnikiem i ciąży na nim obowiązek spłaty długu określonego w zapisie hipotecznym.

Zasada ta dotyczy każdego kolejnego kupca nieruchomości, który odpowiada z nieruchomości objętej hipoteką.

wysokość hipoteki

 

Oprócz długów sprzedaż twojego mieszkania utrudnia ciężka sytuacja w rodzinie? Sprawdź Jak sprzedać nieruchomość po rozwodzie.

5. Ustalenie istnienia hipoteki - wizyta w sądzie

Aby ustalić, że interesująca nabywca nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub nie ma wniosku o jej wpis, najlepszym rozwiązaniem może być wizyta w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości.

6. Poszukiwania w Internecie

Przeglądarka internetowa dostępna na stronie Departamentu Sprawiedliwości to narzędzie, które pozwala szybko zidentyfikować ewentualne problemy z zadłużeniem nieruchomości.
Strona ta umożliwia sprawdzenie stanu księgi wieczystej na teraz. Jedynym wymogiem jest posiadanie najnowszego numeru hipoteki i księgi wieczystej. Czynności te wystarczą, aby zweryfikować aktualny stan zadłużenia nieruchomości.

Komornik zajmuje Twoje mieszkanie i nie wiesz ile to będzie kosztowało? Zobacz Koszty zajęcia nieruchomości przez komornika

7. Brak księgi wieczystej

Niektóre nieruchomości nie mają założonej księgi wieczystej. Taka sytuacja może zaistnieć na rynku wtórnym, zwłaszcza przy nabywaniu współwłasności lokalu. 

Wówczas najlepszym i jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do zarządu spółdzielni z wnioskiem o urzędowe zaświadczenie o stanie zadłużenia lokalu. Po otrzymaniu pisma od spółdzielni kupujący będzie miał pewność, że nieruchomość nie jest zadłużona lub nie jest prowadzona egzekucja komornicza.

8. Opłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne

W przypadku zakupu mieszkań na rynku wtórnym szczególne znaczenie będzie miał również stan płatności rachunków za prąd i wodę. Chociaż za spłatę długu odpowiada sprzedający mieszkanie, w przypadku niewykonania zobowiązania, dostawcy usług mogą zawrzeć umowę dostawy pod warunkiem uregulowania zaległych zobowiązań.

Aby zapobiec takiej sytuacji, upewnij się, że kupujący otrzyma od sprzedawcy pisemne oświadczenie o braku płatności, w tym:

 1. Czynsz do spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej,
 2. Prąd, woda, gaz, ogrzewanie, wywóz śmieci itp,
 3. Telefon, internet, telewizja kablowa itp. (jeśli są).

Jest to  ważne, ponieważ w przypadku zadłużenia, dostawcy mediów mogą zawrzeć nową umowę warunkową na spłatę poprzednich długów.

opłata za czynsz

9. Obciążenia publicznoprawne

Przed zakupem nieruchomości należy również sprawdzić stan obowiązków publicznoprawnych, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości czy rolne lub leśne. Najłatwiej w takiej sytuacji jest poprosić właściciela o przesłanie otrzymanego z urzędu pisma i potwierdzenie z kasy urzędu lub konta bankowego o wpłacie. 

Należy zauważyć, że podobnie jak w przypadku opłat za media, kupujący mieszkanie nie podlega obowiązkowi podatkowemu sprzedającego. Jednak w każdym przypadku nabywcy mieszkań powinni starać się kupować mieszkania bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec instytucji państwowych.

10. Kwestia innych obciążeń

Przed zakupem nieruchomości warto również sprawdzić, czy poza sprzedającym jest tam zarejestrowana inna osoba.

Warto znać wartość swojego mieszkania przed sprzedażą. Zobacz Jak wycenić mieszkanie

Informacje te można uzyskać w biurze meldunkowym urzędu gminy, w którym nieruchomość jest sprzedawana.

11. Dodatkowe zabezpieczenie

Nawet w sytuacji, gdy kupujący ma pewność, że nieruchomość jest nieobciążona, należy w umowie zawrzeć klauzule sprzedaży nieruchomości, w której obecny właściciel oświadcza, że ​​nieruchomość nie jest zadłużona.

W takim przypadku będzie odpowiadał za niespłacone wcześniej długi.

 

Sprzedaj nam swoją nieruchomość

Bezpiecznie, łatwo i bez angażowania się w formalności. Uzyskaj szybką ofertę gotówkową.

Uzyskaj ofertę

Komentarze

Użytkownik strony Robtom

Leszek 04.10.2023 22:14

Czy są dostępne publiczne rejestracje lub informacje o zadłużeniu danej nieruchomości np. we Wrocławiu?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Leszek

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 04.10.2023 22:17

W Polsce informacje o zadłużeniu nieruchomości są dostępne publicznie w różnych rejestrach i źródłach. 

Oto kilka miejsc, gdzie można szukać informacji o zadłużeniu nieruchomości:

1. Biuro Informacji Kredytowej (BIK): 

BIK gromadzi informacje o zadłużeniach konsumentów, w tym również te związane z kredytami hipotecznymi. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i miałeś kredyt hipoteczny, informacje o nim mogą być w bazie BIK.

2. Rejestr Dłużników:

 To inny rejestr, który zawiera informacje o dłużnikach, w tym zadłużeniach z tytułu kredytów i pożyczek. Warto sprawdzić ten rejestr, aby dowiedzieć się, czy jesteś zarejestrowany jako dłużnik.

3. Urząd Skarbowy:

 W niektórych przypadkach zadłużenie nieruchomości może wynikać z zaległości w płatnościach podatków lub opłat lokalnych. Możesz sprawdzić w lokalnym urzędzie skarbowym, czy nieruchomość ma zaległe podatki.

4. Serwisy internetowe: 

Istnieją także serwisy internetowe, które oferują dostęp do informacji o zadłużeniach nieruchomości, ale często są one płatne.

Warto zaznaczyć, że dostęp do niektórych rejestrów lub baz danych może być ograniczony i wymagać odpowiednich uprawnień lub opłat. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz dokładnych informacji o zadłużeniu nieruchomości, warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. nieruchomości, którzy pomogą Ci znaleźć i zrozumieć te informacje.

Użytkownik strony Robtom

Sylwester 24.10.2023 12:27

Jak mogę sprawdzić, czy istnieją aktualne opłaty związane z nieruchomością, takie jak rachunki za media, podatki czy opłaty administracyjne?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Sylwester

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 24.10.2023 13:04

Aby sprawdzić, czy istnieją aktualne opłaty związane z nieruchomością, takie jak rachunki za media, podatki czy opłaty administracyjne, można podjąć następujące kroki:

Kontakt z dostawcami mediów: Jeśli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi opłat za media (np. prąd, gaz, wodę), możesz skontaktować się bezpośrednio z dostawcami tych usług. Dostawcy powinni być w stanie podać aktualne informacje na temat zaległych płatności i stanu konta.

Urząd skarbowy: Aby sprawdzić, czy na nieruchomość nałożone są zaległości podatkowe, można skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym lub zajrzeć na stronę internetową urzędu skarbowego. Tam można znaleźć informacje na temat nieruchomości i zobowiązań podatkowych.

Opłaty administracyjne: Jeśli istnieją jakieś opłaty administracyjne związane z nieruchomością (np. opłaty za zarządzanie budynkiem), można skontaktować się z zarządcą nieruchomości lub wspólnotą mieszkaniową, jeśli dotyczy to mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zarządca nieruchomości lub wspólnota mieszkaniowa powinny udzielić informacji na ten temat.

Księga wieczysta: W księdze wieczystej można znaleźć informacje na temat ewentualnych hipotek lub zastawów na nieruchomość, co może sugerować obciążenia finansowe. Możesz uzyskać odpis z księgi wieczystej, aby sprawdzić, czy istnieją takie obciążenia.

Dokumenty nieruchomości: Przeglądając dokumenty nieruchomości, takie jak umowy zakupu, umowy najmu lub umowy zarządzania, można znaleźć informacje na temat zobowiązań finansowych związanych z nieruchomością.

Konsultacja z prawnikiem: Jeśli masz wątpliwości lub trudności w uzyskaniu informacji, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości, który może pomóc w sprawdzeniu statusu finansowego nieruchomości.

Warto regularnie monitorować stan finansowy nieruchomości, szczególnie jeśli jesteś właścicielem lub planujesz zakup. Nieuregulowane opłaty lub zaległości mogą wpływać na stan prawny nieruchomości i jej wartość.

 

 


 

Użytkownik strony Robtom

Bartosz 26.10.2023 14:04

Czy zadłużenie nieruchomości wpływa na proces sprzedaży?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Bartosz

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 26.10.2023 15:03

Tak, zadłużenie nieruchomości może wpływać na proces sprzedaży. Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:

 • Obciążenia nieruchomości: Jeśli nieruchomość ma obciążenia finansowe, takie jak hipoteka lub zastaw, to te długi muszą być uregulowane lub przeniesione na nabywcę podczas sprzedaży. W przypadku zadłużenia nieruchomości może być konieczne spłacenie długu przed zakończeniem transakcji.
 • Wartość rynkowa: Zadłużenie nieruchomości może wpłynąć na jej wartość rynkową. Jeśli nieruchomość jest znacząco zadłużona, może być mniej atrakcyjna dla potencjalnych nabywców, co może wpłynąć na cenę, jaką można za nią uzyskać.
 • Negocjacje cenowe: W przypadku zadłużenia nieruchomości potencjalni nabywcy mogą próbować negocjować cenę, aby uwzględnić długi związane z nieruchomością. To może prowadzić do dłuższego procesu negocjacji.
 • Opóźnienia w transakcji: Spłata zadłużenia i rozliczenie formalności związanymi z nieruchomością mogą spowodować opóźnienia w procesie sprzedaży. Trzeba uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na rozwiązanie tych kwestii.
 • Kredyt hipoteczny nabywcy: Nabywca nieruchomości może napotkać trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego, jeśli nieruchomość jest znacząco zadłużona. Banki mogą wymagać rozwiązania tych kwestii przed udzieleniem kredytu.
   
Użytkownik strony Robtom

Andrzej 28.10.2023 10:31

Jak mogę skontaktować się z wierzycielami, aby sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona długami?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Andrzej

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 28.10.2023 10:34


Aby sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona długami lub zobowiązaniami:

 • Przeglądaj dokumenty nieruchomości, takie jak umowy i dokumenty finansowe.
 • Sprawdź księgę wieczystą, aby uzyskać informacje o hipotekach i zastawach.
 • Skontaktuj się z urzędem skarbowym, aby sprawdzić zaległości podatkowe.
 • Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.
 • Poproś obecnego właściciela o informacje, jeśli to możliwe.

Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów i zachowaniu ostrożności w uzyskiwaniu tych informacji.

 

 


 

Użytkownik strony Robtom

Sebastian 30.10.2023 09:24

Czy jest możliwość sprawdzenia, czy obecny właściciel nieruchomości ma zaległości finansowe lub zobowiązania związane z nieruchomością?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Sebastian

Użytkownik strony Robtom

Walor 30.10.2023 10:08


Tak, istnieją sposoby sprawdzenia, czy obecny właściciel nieruchomości ma zaległości finansowe lub zobowiązania związane z daną nieruchomością. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które możesz podjąć w celu takiej weryfikacji:

Księga wieczysta: Możesz uzyskać informacje na temat obciążeń nieruchomości poprzez dostęp do księgi wieczystej nieruchomości. Księga wieczysta zawiera informacje o hipotekach, zastawach i innych obciążeniach na danej nieruchomości. Możesz zwrócić się do sądu rejonowego w celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej lub skorzystać z dostępnych usług online.

Zapytanie do urzędu skarbowego: Możesz skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym, aby sprawdzić, czy na nieruchomość nałożone są zaległości podatkowe, takie jak podatek od nieruchomości czy podatek od nieruchomości gruntowej.

Konsultacja z agentem nieruchomości: Jeśli jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości, agent nieruchomości może pomóc Ci zweryfikować stan prawny nieruchomości i sprawdzić, czy są jakieś obciążenia lub zobowiązania związane z nią.

Ustna informacja od właściciela: Jeśli jesteś w kontakcie z obecnym właścicielem nieruchomości, możesz poprosić go o informacje dotyczące ewentualnych zaległości finansowych lub innych zobowiązań związanych z nieruchomością.

Raporty agencji informacyjnych: Istnieją agencje informacyjne, które dostarczają raporty o nieruchomościach, w tym informacje o zaległościach finansowych. Możesz skorzystać z usług takich agencji, aby uzyskać pełny raport na temat danej nieruchomości.

Warto dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości przed jej zakupem lub zawarciem umowy dzierżawy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z zaległościami finansowymi lub innymi obciążeniami. Pamiętaj, że weryfikacja takich informacji może wymagać pewnych opłat lub formalności, ale może to być ważne dla Twojego bezpieczeństwa finansowego.

Użytkownik strony Robtom

Gregory 31.10.2023 14:38

Czy są jakieś opłaty związane z uzyskaniem informacji z księgi wieczystej?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Gregory

Użytkownik strony Robtom

Walor 31.10.2023 15:08


Tak, uzyskanie informacji z księgi wieczystej w Polsce wiąże się z pewnymi opłatami. Księga wieczysta to publiczny rejestr nieruchomości, który zawiera informacje o gruntach i ich właścicielach. Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w księdze wieczystej, zazwyczaj musisz uiścić opłatę.

Opłaty związane z księgą wieczystą mogą obejmować:

Opłatę za wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej - Jeśli potrzebujesz oficjalnego dokumentu zawierającego informacje o konkretnej nieruchomości, będziesz musiał zapłacić opłatę za wydanie odpisu lub wyciągu. Opłata ta może być uzależniona od liczby stron dokumentu i innych czynników.

Opłatę za dostęp do księgi wieczystej online - W Polsce istnieją platformy internetowe, które umożliwiają dostęp do ksiąg wieczystych online. Za korzystanie z takiej usługi również pobierane są opłaty, które mogą różnić się w zależności od dostawcy.

Opłatę notarialną - Jeśli będziesz potrzebować notarialnego potwierdzenia treści księgi wieczystej lub innych czynności notarialnych związanych z nieruchomością, będziesz musiał zapłacić opłatę notarialną.

Opłaty mogą się różnić w zależności od regionu i konkretnych usług, które potrzebujesz. Zawsze warto sprawdzić aktualne stawki opłat u odpowiednich instytucji, takich jak sąd rejonowy lub notariusz, aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować uzyskanie informacji z księgi wieczystej lub związanych z nią usług.

Użytkownik strony Robtom

Hubert 07.11.2023 16:06

Czy można uzyskać aktualne zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za nieruchomość?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Hubert

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 07.11.2023 16:11

Tak, można uzyskać aktualne zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za nieruchomość. To ważne dokument, który potwierdza, czy właściciel nieruchomości uregulował wszelkie zaległości finansowe związane z nią. Procedura uzyskania tego zaświadczenia może się różnić w zależności od jurysdykcji, ale ogólnie można podjąć następujące kroki:

Kontakt z Urzędem Miejskim lub Gminnym:

Skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim lub gminnym, który nadzoruje nieruchomość. Informacje te zazwyczaj są przechowywane w biurze gospodarki nieruchomościami.

Podanie o Zaświadczenie:

Złożenie oficjalnego podania o zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za nieruchomość. W niektórych miejscach można to zrobić osobiście, a w innych online lub za pomocą formularza papierowego.

Opłata Za Wydanie Dokumentu:

W niektórych przypadkach może być wymagana opłata za wydanie zaświadczenia. Sprawdź, czy taka opłata istnieje i w jaki sposób można ją uregulować.

Poczekanie na Odpowiedź:

Po złożeniu wniosku, poczekaj na odpowiedź od odpowiedniego urzędu. Zaświadczenie powinno potwierdzić, czy na nieruchomość nie ciążą żadne zaległości finansowe.

Sprawdzenie Terminu Ważności:

Upewnij się, czy zaświadczenie ma określony termin ważności, a jeśli tak, to sprawdź, czy jest on wystarczający dla twoich potrzeb.

Pamiętaj, że procedury różnią się w zależności od lokalnych przepisów, więc zaleca się skontaktowanie się bezpośrednio z odpowiednim urzędem lub gminą w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących uzyskania zaświadczenia o braku zaległości w opłatach za nieruchomość.

Użytkownik strony Robtom

Marta 10.01.2024 12:15

Co to jest hipoteka i jak ona działa?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Marta

Użytkownik strony Robtom

Walor 10.01.2024 12:48

Pani Marto, hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na nieruchomościach, które zabezpiecza wierzycielowi spłatę kredytu lub pożyczki. Działa poprzez obciążenie nieruchomości, co oznacza, że w przypadku niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań, wierzyciel może dochodzić spłaty długu poprzez egzekucję z obciążonej nieruchomości. Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości informuje o istnieniu takiego zobowiązania.

Opublikuj komentarz