Koszty komornicze podczas zajęcia nieruchomości- ile bierze komornik?

Spis Treści

Kim jest komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Zajmuje się przypadkami gdy dłużnik pomimo wyroku sądowego, lub innego tytułu prawnego nie spełnia swoich zobowiązań wobec wierzyciela. Gdy np. dana osoba przestaje płacić zobowiązania kredytowe lub alimenty wierzyciel ma prawo ubiegać się o zwrot zaległej kwoty na drodze sądowej. Dłużnik w pierwszej kolejności otrzymuje sądowy nakaz zapłaty, jeżeli to nie przynosi skutku i należność dalej nie została uregulowana, sprawa zostaje zgłoszona do komornika. W trakcie postępowania komornik, może pobierać wynagrodzenie za swoje działania, czyli pobiera opłaty komornicze. W trakcie prowadzenia egzekucji ponoszone są koszty, za które egzekutor może domagać się zwrotu. Razem te należności tytułowane są jako koszty postępowania egzekucyjnego i najczęściej obciążony jest nimi dłużnik.

Po więcej informacji, sprawdź Jak sprzedać nieruchomość z komornikiem.

kim-jest-komornik

Czym są koszty komornicze?

Komornik ma prawo z każdej wyegzekwowanej kwoty od dłużnika ściągnąć należną sobie opłatę, jednak przy ustalaniu kosztów postępowania egzekucyjnego nie ma pełnej swobody. Zasady pobierania opłat przez wykonawcę określone są w ustawie o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku. Dokument między innymi wyznacza w jaki sposób zostaną pobrane dane kwoty oraz dokładne koszty należne komornikowi. Opłata egzekucyjna jest to 10% wartości wyegzekwowanego długu. W przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela komornik pobiera 5% wartości długu i tylko 3% wartości jeśli dłużnik ureguluje płatność w ciągu miesiąca od momentu otrzymania dokumentów o wszczęciu egzekucji. Oprócz tego komornik może pobierać dodatkowe opłaty w zależności od tego jakie czynności komornicze podejmuje. Przykładowo koszt za doręczenie pisma przez komornika wynosi 60 zł, a opłata za sporządzenie protokołu faktycznego wynosi 400 zł. Lista dodatkowych opłat jest dość długa gdyż musi zawierać każdą nieprzewidzianą sytuację. Istnieje też opłata za utrudnianie czynności komorniczych, a wynosi ona około 1000 zł. Jeśli sprawdziliśmy koszty w postanowieniu o zakończeniu egzekucji i uważamy, że przedstawione przez komornika należności zostały zawyżone, możemy złożyć skargę. Odpowiedni dokument należy złożyć w sądzie rejonowym pod który podlega dana kancelaria komornicza.

Koszty sprzedaży mieszkania mogą być różne. Warto wiedzieć Jak wycenić mieszkania.

Kiedy koszty postępowania egzekucyjnego ponosi wierzyciel?

Koszty postępowania egzekucyjnego głównie ponosi dłużnik. Musimy jednak być świadomi że komornik w pierwszej kolejności uzyskuje fundusze na opłaty od wierzyciela. Istnieje więc możliwość, że wierzyciel straci zainwestowane pieniądze w opłaty jeśli komornik nie uzyska ich od dłużnika. Wierzycie poniesie również koszty w sytuacji gdy nie przedstawi, że zawarł ugodę z dłużnikiem, a złożył podanie o umorzenie postępowania. Jeśli wierzyciel przedstawi że wycofuje wniosek ponieważ zawarł porozumienie z dłużnikiem, lub kwota zadłużenia została uregulowana, to dłużnik musi uregulować koszty komornicze. Oprócz tego wierzyciel poniesie koszty komornicze w przypadku gdy złożone pismo o wszczęcie egzekucji jest nieprawne lub w sytuacji gdy z powodu bierności wierzyciela wniosek zostaje umorzony.

Jak zniwelować koszty komornicze?

Koszty postępowania egzekucyjnego są dość wysokie i mogą znacznie wpłynąć na budżet danej osoby. Należności ulegają przedawnieniu po 6 latach, jednak rzadko to się zdarza ponieważ każde wszczęcie postępowania przez komornika przerywa ciąg. Przykładowo wierzyciel co 3 lata może składać wniosek do komornika i tym sposobem dług nie ulegnie przedawnieniu. Jeśli nie jesteśmy w stanie opłacić kosztów komorniczych jest procedura aby tego uniknąć. Bez Względu na to czy dana osoba jest wierzycielem czy dłużnikiem można złożyć u komornika wniosek do sądu o umorzenie kosztów komorniczych. Taki dokument należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu otrzymania postanowienia o opłacie komorniczej. W dokumencie musimy argumentować wniosek trudną sytuacją finansową i przedstawić że regulacja zaległości znacznie ją pogorszy.

Cena mieszkania może być różna, zależy ona od wielu okoliczności. Sprawdź Jakie czynniki wpływają na cenę nieruchomości

koszty komornicze

Zastanawiasz się gdzie sprzedać mieszkanie z problemami? Zobacz Kiedy i dlaczego warto skorzystać z usług skupu nieruchomości.

Jak zniwelować koszty komornicze?

Koszty postępowania egzekucyjnego są dość wysokie i mogą znacznie wpłynąć na budżet danej osoby. Należności ulegają przedawnieniu po 6 latach, jednak rzadko to się zdarza ponieważ każde wszczęcie postępowania przez komornika przerywa ciąg. Przykładowo wierzyciel co 3 lata może składać wniosek do komornika i tym sposobem dług nie ulegnie przedawnieniu. Jeśli nie jesteśmy w stanie opłacić kosztów komorniczych jest procedura aby tego uniknąć. Bez Względu na to czy dana osoba jest wierzycielem czy dłużnikiem można złożyć u komornika wniosek do sądu o umorzenie kosztów komorniczych. Taki dokument należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu otrzymania postanowienia o opłacie komorniczej. W dokumencie musimy argumentować wniosek trudną sytuacją finansową i przedstawić że regulacja zaległości znacznie ją pogorszy.

Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Ugoda z wierzycielem jest najlepszym sposobem walki z długami, zabezpiecza jednocześnie dwie strony konfliktu, asekuruje wierzyciela i pomaga dłużnikowi. Gdy wierzyciel i dłużnik dochodzą do porozumienia odnośnie regulacji danych należności, wierzyciel może złożyć pismo do komornika aby umorzyć postępowanie. Dłużnik zostanie obciążony kosztami komorniczymi, ale tylko wtedy jeśli wierzyciel jak powód umorzenia postępowania przedstawi ugodę. Jeśli powód umorzenia postępowania nie zostanie przedstawiony, koszty komornicze ponosi wierzyciel.

Zobacz ofertę najlepszego skupu nieruchomości w Szczecinie.

Sprzedaj nam swoją nieruchomość

Bezpiecznie, łatwo i bez angażowania się w formalności. Uzyskaj szybką ofertę gotówkową.

Uzyskaj ofertę

Komentarze

Użytkownik strony Robtom

Darek 04.10.2023 21:42

Czy mogę sprzedać mieszkanie przed licytacją komorniczą?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Darek

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 04.10.2023 21:44

W Polsce można próbować sprzedać mieszkanie przed licytacją komorniczą, ale istnieją procedury i ograniczenia.

 

 Najważniejsze kroki to:

1. Upoważnienie sądowe: 

Potrzebujesz zgodę sądu na sprzedaż mieszkania przed licytacją, która jest wydawana na wniosek komornika lub wierzyciela.

2. Zgoda wierzyciela:

 Musisz uzyskać zgodę wierzyciela na sprzedaż nieruchomości przed licytacją.

3. Wycena nieruchomości: 

Konieczna jest wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego lub innego specjalistę.

4. Ogłoszenie i przetarg: 


Sprzedaż musi być ogłoszona publicznie, a zainteresowane osoby mogą składać oferty.

5. Zatwierdzenie sądowe: 

Po wyborze najlepszej oferty, transakcja musi być zatwierdzona przez sąd.

6. Rozliczenie z wierzycielem: 

Po sprzedaży mieszkania musisz rozliczyć się z wierzycielem, aby spłacić swoje długi.

Procedura jest skomplikowana, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą ds. nieruchomości, aby dowiedzieć się więcej i zrozumieć, jakie są wymogi prawne w Twojej sytuacji.

Użytkownik strony Robtom

Renata 05.10.2023 13:22

Czy komornik może wejść mi na całą wypłatę?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Renata

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 05.10.2023 13:23

Komornik ma prawo zajmować część wynagrodzenia lub emerytury w celu spłaty długów, ale istnieją ograniczenia i przepisy prawne, które określają, ile może zostać zajęte. W Polsce obowiązują pewne limity dotyczące zajęcia wynagrodzenia lub emerytury przez komornika.

Zgodnie z obowiązującym prawem, komornik może zajmować wynagrodzenie lub emeryturę w wysokości, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że musisz pozostawić sobie pewną część wynagrodzenia lub emerytury na życie.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest określana co roku i może się zmieniać. Dlatego warto monitorować obowiązujące limity, aby dowiedzieć się, ile może zostać zajęte z Twojego wynagrodzenia lub emerytury w danym okresie.

Pamiętaj, że komornik nie może zająć całego Twojego wynagrodzenia lub emerytury, ale może pobierać część zgodnie z obowiązującymi przepisami prawem. Jeśli masz pytania lub obawy w związku z egzekucją długów przez komornika, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który może udzielić Ci dokładnych informacji na temat Twoich praw i ograniczeń w zakresie zajęcia wynagrodzenia lub emerytury.

Użytkownik strony Robtom

Władysław 18.10.2023 14:45

Mam pytanie do specjalistów - czy da się cofnąć zajęcie komornicze?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Władysław

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 18.10.2023 14:46

Oczywiście, jako specjalista ds. związanych z zadłużeniem nieruchomości mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Zajęcie komornicze jest procedurą, którą komornik może zastosować w celu ściągnięcia długu od dłużnika. Cofnięcie zajęcia komorniczego może być możliwe, ale zazwyczaj zależy od okoliczności i przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Oto kilka ogólnych informacji:

  • Negocjacje z wierzycielem: Pierwszym krokiem, jaki możesz podjąć, jest skontaktowanie się z wierzycielem i próba negocjacji w celu uzgodnienia planu spłaty długu lub innych warunków, które byłyby dla ciebie akceptowalne. Jeśli dojdziecie do porozumienia, wierzyciel może zgodzić się na cofnięcie zajęcia komorniczego.
  • Zgłoszenie błędów lub nieprawidłowości: Jeśli uważasz, że zajęcie komornicze jest niesłuszne lub zawiera błędy lub nieprawidłowości, możesz zgłosić te kwestie komornikowi lub sądowi. W niektórych przypadkach może to prowadzić do cofnięcia zajęcia.
  • Wniosek do sądu: W niektórych jurysdykcjach można złożyć wniosek do sądu o cofnięcie zajęcia komorniczego. Jednak taki wniosek będzie musiał być poparty odpowiednimi dowodami i uzasadnieniem.

Spłata długu: Najlepszym sposobem na uniknięcie zajęcia komorniczego jest oczywiście spłacenie długu przed jego wystawieniem. Jeśli spłacisz dług w pełnej wysokości, nie będzie już potrzeby kontynuowania procedury komorniczej.

Użytkownik strony Robtom

Dominik 26.10.2023 12:16

Czy koszty zajęcia nieruchomości różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości, na przykład mieszkania, domu czy gruntu rolnego?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Dominik

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 26.10.2023 12:22

Koszty zajęcia nieruchomości mogą różnić się w zależności od rodzaju nieruchomości i od jurysdykcji, czyli regionu lub kraju, w którym odbywa się proces egzekucji. W związku z tym istnieją różnice w kosztach zajęcia mieszkania, domu czy gruntu rolnego. Oto kilka ogólnych uwag:

Mieszkanie: Koszty zajęcia mieszkania mogą obejmować opłaty związane z rejestracją zajęcia, koszty doręczenia pism procesowych, opłaty sądowe oraz ewentualną prowizję komorniczą. Ponadto mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z przeniesieniem własności lub zwolnieniem lokatorów, jeśli nieruchomość jest wynajmowana.

Dom: W przypadku zajęcia domu, koszty mogą być podobne do tych w przypadku mieszkania, ale mogą być również wyższe ze względu na większą wartość nieruchomości i bardziej skomplikowane formalności związane z procesem. W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie licytacji nieruchomości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z organizacją aukcji.

Grunt rolny: Koszty zajęcia gruntu rolnego mogą być zróżnicowane w zależności od celu użycia nieruchomości. Jeśli grunt rolny jest zajmowany ze względu na długi lub zaległości podatkowe, to koszty egzekucji mogą obejmować koszty sądowe, koszty rejestracyjne oraz inne opłaty. Jeśli nieruchomość jest aktywnie używana w celach rolniczych, proces egzekucji może być bardziej skomplikowany, a koszty mogą być związane z wyceną nieruchomości, licytacją itp.

Warto zaznaczyć, że dokładne koszty zajęcia nieruchomości zawsze będą zależały od konkretnej sytuacji prawnej i lokalnych przepisów. Osoby zaangażowane w proces egzekucji nieruchomości, niezależnie od rodzaju nieruchomości, powinny konsultować się z prawnikiem lub komornikiem majątkowym w celu uzyskania dokładnych informacji na temat kosztów i procedur egzekucji w swojej jurysdykcji.

Użytkownik strony Robtom

Łukasz 26.10.2023 17:51

Czy można negocjować koszty komornicze z komornikiem lub urzędem komorniczym?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Łukasz

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 26.10.2023 18:25

Koszty komornicze zazwyczaj nie są negocjowalne z komornikiem, ponieważ są określone przepisami prawa. 
Jednak istnieją sytuacje, w których można próbować uregulować zobowiązania w celu uniknięcia kosztów komorniczych, zwłaszcza jako dłużnik. 
Warto uzyskać poradę prawnika lub doradcę ds. windykacji w celu zrozumienia dostępnych opcji negocjacyjnych.
 

Użytkownik strony Robtom

Alex 30.10.2023 15:45

Czy istnieje jakiś górny limit, jeśli chodzi o prowizję komorniczą, zwłaszcza w przypadku zajęcia nieruchomości?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Alex

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 30.10.2023 15:56


Wysokość prowizji komorniczej w przypadku zajęcia nieruchomości może różnić się w zależności od jurysdykcji i przepisów obowiązujących w danym regionie lub kraju. Nie istnieje jednolity górny limit, który byłby stosowany wszędzie. Wysokość prowizji komorniczej jest często regulowana przez prawo i może być określana jako procent od wartości nieruchomości lub jako stała opłata.

Dokładne zasady dotyczące prowizji komorniczej, w tym jej wysokość i sposób obliczania, różnią się w zależności od jurysdykcji i przepisów prawnych. Warto zwrócić się do lokalnych władz lub organów egzekucyjnych, aby uzyskać informacje na temat aktualnych przepisów dotyczących prowizji komorniczej w danym regionie.

W niektórych przypadkach, szczególnie gdy dług jest znaczny lub sytuacja jest skomplikowana, koszty egzekucji komorniczej, w tym prowizja komornicza, mogą być znaczące. Dlatego osoby zaangażowane w proces egzekucji nieruchomości powinny skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. egzekucji komorniczej, aby dokładnie zrozumieć wszelkie opłaty i koszty związane z tym procesem.

 

 


 

Użytkownik strony Robtom

Olek 31.10.2023 19:35

Czy koszty związane z zajęciem nieruchomości mogą ulec zmianie w trakcie procesu egzekucyjnego?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Olek

Użytkownik strony Robtom

Walor 31.10.2023 19:41


Tak, koszty związane z zajęciem nieruchomości mogą ulec zmianie w trakcie procesu egzekucyjnego. Proces egzekucyjny to proces prawny, w którym wierzyciel próbuje odzyskać długi od dłużnika poprzez zajęcie jego aktywów, w tym nieruchomości. Istnieją kilka czynników, które mogą wpłynąć na koszty i opłaty związane z tym procesem i mogą ulec zmianie w trakcie jego trwania:

Koszty sądowe: Koszty związane z procesem egzekucyjnym, takie jak opłaty sądowe i koszty związane z doręczeniem pism procesowych, mogą ulec zmianie w trakcie trwania procesu w zależności od konkretnych decyzji sądu i postępu sprawy.

Koszty adwokackie i prawnicze: Jeśli strony korzystają z pomocy adwokata lub prawnika w procesie egzekucyjnym, koszty ich usług również mogą się zmieniać w zależności od przebiegu sprawy.

Opłaty związane z nieruchomością: W przypadku zajęcia nieruchomości, mogą wystąpić różne opłaty związane z rejestracją i przekazaniem własności nieruchomości, które również mogą się różnić w trakcie procesu.

Negocjacje między stronami: Czasem strony mogą negocjować warunki i umowy w trakcie procesu egzekucyjnego, co może wpłynąć na koszty i opłaty.

Postanowienia sądowe: Sąd może wydać różne postanowienia i decyzje w trakcie procesu egzekucyjnego, które mogą wpłynąć na koszty i opłaty.

Warto zaznaczyć, że procesy egzekucyjne różnią się w zależności od jurysdykcji i rodzaju długu, więc koszty i opłaty mogą być różne w różnych przypadkach. Osoba, której nieruchomość jest zagrożona procesem egzekucyjnym, powinna konsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie egzekucyjnym oraz monitorować wszelkie zmiany kosztów i opłat w trakcie procesu, aby dokładnie zrozumieć swoje zobowiązania finansowe w danym przypadku.

Użytkownik strony Robtom

Sebastian 10.01.2024 11:22

Co muszę zrobić kiedy dostanę sądowy nakaz zapłaty? Gdzie powinienem wpłacić pieniądze?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Sebastian

Użytkownik strony Robtom

Walor 10.01.2024 11:39

Panie Sebastianie, gdy otrzyma Pan sądowy nakaz zapłaty, powinien Pan uważnie przeczytać dokument, aby zrozumieć szczegóły długu i kwotę do zapłaty. Następnie skontaktować się z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem prawnym, aby uzgodnić sposób zapłaty, która zazwyczaj odbywa się poprzez przelew na wskazane konto bankowe. W razie wątpliwości co do zasadności nakazu lub sposobu jego realizacji, warto rozważyć konsultację z prawnikiem. Proszę pamiętać, że niezastosowanie się do nakazu może prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych.

Opublikuj komentarz